Regulamin usług w zakresie psychoterapii

świadczonych drogą elektroniczną

za pośrednictwem serwisu

www.e-psychoterapia.com

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204).

Właścicielem serwisu jest Łukasz Pilarczyk VIA MEDIA z siedzibą w Szczyrku, adres: ul. Szczytowa 44a, NIP 6281945013, REGON 072734559 (VIA MEDIA)

Usługodawcą jest psychoterapeutka/psychoterapeuta, który umożliwia klientom zakup usług w zakresie psychoterapii.

 

Regulamin określa

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (wymagania techniczne oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym)
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Serwis umożliwia

 • przekazywanie Klientom informacji nt. specjalistów: psychoterapeutek/psychoterapeutów, rodzajów psychoterapii oraz zasad korzystania z proponowanych usług, 
 • zakup wizyty w formie psychoterapii online (e-wizyta)
 • dokonywanie płatności mobilnych
 • komunikowanie się z obsługą serwisu za pośrednictwem chata oraz formularza kontaktowego

Rodzaje, zakres i czas trwania usług świadczonych drogą elektroniczną

Serwis oferuje następujące usługi, które są świadczone drogą elektroniczną przez psychoterapeutki /psychoterapeutów:

 • psychoterapię indywidualną (czas trwania wizyty: 55 min)
 • psychoterapię dla osób w związku, psychoterapię par (czas trwania wizyty:55 min)
 • psychoterapię rodziny (czas trwania wizyty: 55 min)
 • psychoterapię nastolatków (czas trwania wizyty: 55 min)
 • psychoterapię grupową (czas trwania pojedynczej wizyty grupowej: 2x55 min)
 • psychoterapię podczas sesji wyjazdowych (czas trwania wizyty: 2x55 min/dzień).

W zakres świadczonych usług wchodzą wymienione wyżej rodzaje psychoterapii, których szczegółowe cele określane są indywidualnie, w oparciu o informacje, przekazane przez klienta, stan jego zdrowia psychofizycznego oraz realne potrzeby i możliwości.

Opis i zasady korzystania z poszczególnych rodzajów terapii, są umieszczone w zakładkach serwisu www.e-psychoterapia.com w formie informacji ogólnych, a także w odpowiedziach na pytania.

Ogólne warunki świadczenia usług

Serwis jest narzędziem służącym do dokonywania zakupu następujących usług:

e-wizyta w zakresie psychoterapii indywidualnej

e-wizyta w zakresie psychoterapii osób w związku

e-wizyta w zakresie psychoterapii nastolatków

e-wizyta w zakresie psychoterapii rodziny

oraz przesyłania Zgłoszeń udziału w następujących usługach: terapia grupowa oraz terapia w Beskidach.

Usługi, świadczone przez psychoterapeutki i psychoterapeutów w ramach serwisu, odbywają się formie wideokonferencji (e-wizyta) lub rozmowy telefonicznej i podlegają opłatom zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Całkowity koszt wybieranej usługi jest widoczny w zakładce Umów wizytę w pierwszym dostępnym polu, wybieranym przez Klienta podczas zakupu.

Klient może korzystać z Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji i jest całkowicie bezpłatne. Opłatom podlega wyłącznie zakup usług czyli e-wizyt.

Usługodawca wykorzystuje system teleinformatyczny, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca, aby zapewnić wysoką jakość obsługi Klienta, może wysyłać krótkie powiadomienia, a w razie potrzeby pytania dot. rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany adres mail) lub kontaktować się z Klientem korzystając z numeru telefonu podanym podczas rezerwacji (sms, połączenie głosowe). Informacje, o których mowa nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W celu rezerwacji usługi

Terapia indywidualna/Terapia osób w związku/Terapia rodziny - Usługobiorca/Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, email, telefon

Terapia nastolatków – Usługobiorca (rodzic/prawny opiekun) podaje następujące dane: email, telefon, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko matki, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, informacje dot. szkoły, informacje nt. dziecka, powód zgłoszenia. W tym miejscu prosimy o informacje dot. władzy rodzicielskiej, opieki nad dzieckiem, jeżeli została ustalona przez sąd.

Zakupu tej usługi mogą dokonywać wyłącznie rodzice/prawny opiekun nastolatka; wyrażenie przez nich zgody na korzystanie przez dziecko z terapii jest dobrowolne, ale niezbędne konieczne do dokonania zakupu i wymaga potwierdzenia w formularzu.

W celu przesłania Zgłoszenia udziału w grupie terapeutycznej/Terapii w Beskidach Usługobiorca/Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, email, telefon

 

Prawa i obowiązki Usługobiorcy/Klienta

W celu zakupu oraz zrealizowania e-wizyty Usługobiorca/Klient ma obowiązek:

 • zapoznać się z treścią serwisu, a w szczególności z Regulaminem oraz informacjami dot. Polityki Prywatności,
 • zapewnić warunki techniczne, które możliwą korzystanie z usługi,
 • skontaktować się z psychoterapeutką/psychoterapeutą w wyznaczonym terminie przez wybrany komunikator,
 • poinformować Usługodawcę o ewentualnych problemach technicznych związanych z serwisem,
 • przekazać klientowi informacje dot. e-wizyty, w przypadku, gdy Usługobiorca i Klient nie są tą samą osobą (np. rodzice są zobowiązani przekazać córce/synowi informacje, które umożliwią realizację e-wizyty/wizyt w ramach terapii nastolatków)

Usługobiorca, który dokonał zakupu usługi, ma prawo

 • kontaktować się z serwisem korzystając z formularza kontaktowego, umieszczonego w zakładce KONTAKT i uzyskać informacje związane z usługą,
 • odwołać wizytę najpóźniej 48 h przed jej rozpoczęciem, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów,
 • skorzystać z rabatu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi promocjami

Usługodawca ma obowiązek

 • określić Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i udostępnić go Usługobiorcy przed dokonaniem zakupu,
 • wykonywać e-usługi z należyta starannością,
 • przestrzegać zasad etycznych wynikających z wykonywania zawodu,
 • podać: tytuł zawodowy, niezbędne dane kontaktowe, firmę oraz siedzibę i adres, NIP
 • zapewnić Usługobiorcy/Klientowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Usługodawca ma prawo

 • przerwać spotkanie, jeżeli Klient łamie ogólnie obowiązujące lub ustalone wcześniej z terapeutką/terapeutą zasady lub nie przestrzega regulaminu,
 • poprosić Klienta o napisanie i przesłanie opinii nt. świadczonych usług oraz funkcjonowania serwisu
 • przesyłać Usługobiorcy/Klientowi informacje mailem dot. wizyty (np. karta informacyjna)
 • zatrzymać wpłatę za usługę, jeżeli nie doszło do jej realizacji z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

Korzystanie z serwisu, a w szczególności z oferowanych usług, jest dobrowolne.

Usługobiorca, chcąc skorzystać z usługi/usług, musi dokonać zakupu e-wizyty i zaakceptować Regulamin lub zgłosić swój udział w sesji grupowej, bądź wyjazdowej i podpisać odrębną umowę.

Usługobiorca zobowiązany jest uzupełnić formularz, dostępny w zakładce Umów wizytę; wpisanie prawdziwych danych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu.

Obowiązkiem Usługobiorcy/Klienta jest podanie prawdziwych danych; Usługobiorca/Klient potwierdza tym samym, że posiada prawo do korzystania z danych, którymi się posługuje.

Usługobiorca/Klient zobowiązuje się do aktualizowania danych w czasie trwania umowy.

W celu korzystania z Serwisu Usługobiorca musi zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt umożliwiający korzystanie z usług, a przede wszystkim: komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z platformy Meet, ewentualnie komunikatora Skype lub Zoom; dostęp do Sieci Internet, adres mail i dostęp do poczty elektronicznej, telefon (smartfon). Komputer lub inne urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca/Klient musi być wyposażone w mikrofon i kamerę; wyjątek stanowi korzystanie z usługi z formie rozmowy telefonicznej.

Usługodawca zaleca korzystanie wyłącznie z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania, stosowanie programów antywirusowych, antyspamowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci.

Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania otrzymanych wiadomości, szczególnie korespondencji mailowej oraz linku do spotkania w ścisłej tajemnicy i zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem osób postronnych.

zakup e-wizyty

Zakupu usługi dokonuje się korzystając z zakładki UMÓW WIZYTĘ. Konieczne jest w tym celu uzupełnienie formularza i dokonanie płatności za pomocą systemu PayPal lub BLIKiem – przelew na numer telefonu.

Jeżeli Klient nie dokona wpłaty w ciągu 1 godziny od wysłania informacji o dokonaniu zakupu z formą płatności BLIK – przelew na telefon, Usługodawca skieruje prośbę o dokonanie zapłaty; w przypadku braku reakcji na emaila, zakup zostanie anulowany, a termin e-wizyty będzie na nowo dostępny dla Klientów w kalendarzu psychoterapeutki/psychoterapeuty.

Po dokonaniu zakupu e-wizyty Usługobiorca/Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą e-wizytę na podany w formularzu adres mail; Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie i odbieranie wiadomości z poczty elektronicznej.

Zakup usług:

 • psychoterapię grupową
 • psychoterapię podczas sesji wyjazdowych

polega podpisaniu umowy, jaką Usługobiorca/Klient otrzyma po przeslaniu Zgłoszenia udziału i spełnieniu określonych warunków, jakie strony ustalą w korespondencji mailowej.

Umowa ulega rozwiązaniu po wykonaniu usługi.

Usługobiorca/Klient (dot. usług: terapia indywidualna, terapia osób w związku, terapia nastolatków, terapia rodzinna) może odwołać e-wizytę nie później niż 48 godzin przez jej rozpoczęciem lub w terminie 14 dni przed rozpoczęciem psychoterapii grupowej lub terapii w Beskidach

W celu odwołania e-wizyty należy przesłać informację – rezygnacja z zakupu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt, podając datę zakupu, imię, nazwisko, adres email, telefon, oraz nr konta, na jaki mają zostać zwrócone poniesione koszty.

Koszty usługi nie są zwracane, jeżeli odwołanie e-wizyty nastąpi po wyznaczonym terminie, czyli później niż 48 godzin przed godziną rozpoczęcia planowej e-wizyty.

Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2022

 

ZAŁĄCZNIK - CENNIK USŁUG

 

 

 

cennik.png

Nasi psychoterapeuci

 •   certyfikowany psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapeuty - kliknij tutaj, aby zobaczyć dokument) Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej; wykorzystywanie profesjonalnych metod pracy opieram na prostych zasadach, do których należy m. in.: życzliwość, słuchanie, zrozumienie, zaangażowanie. Kieruję się wewnętrznym przekonaniem, że każdy człowiek jest ważny, wyjątkowy i zasługuje na czas, uwagę, szacunek i dobre życie, dlatego wszystkie tematy traktuję z uwagą. Istnieją podobn...
 • Jestem psychologiem i psychoterapeutą, ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i otrzymałam DYPLOM (kliknij, aby zobaczyć dokument)   Z wykształcenia jestem psychologiem, tytuł magistra uzyskałam w 1997 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2021 roku ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej w Krakowie, którego program jest zgodny z wymogami Polskiej Rady Psychot...
s-dol.jpeg
Jesteś zainteresowana/y terapią?